ලංසු ආරාධනා කිරීම

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ශ්‍රවණාගාර ගොඩනැගිල්ල, කටුගස්තොට පුහුණු සේවා ආයතනය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 14 ක ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමේ හා පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව ලබාගැනීම සඳහාලංසු ආරාධනා කිරීම 2018.11.14 දින දිනමිණ, Daily News සහ තිනකරන් යන ජාතික පුවත්පත් වල පළකිරිම සඳහා යවා ඇත. ඒ සඳහා වන සම්පූර්ණ තොරතුරු පහතින් දක්වා ඇත.

 

පුවත් පත් දැන්වීම

News & Events