දිස්ත්‍රික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අංශ ප්‍රධානින් හා දුරකථන අංක

 

අනු අංකය

 නම

 තනතුර

 දුරකථන අංකය

ෆැක්ස් අංකය

 1

ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී.තිස්ස කරුණාරත්න මයා 

දිස්ත්‍රික් ලේකම් / දිසාපති

081-2222235

 2

ජේ.සී. රණේපුර මයා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

081-2239241

 3

ජේ.පි.යු.කේ.ජයරත්න මයා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්)

081-2225394

 4

ජේ.එම්.එස්.බණ්ඩාර මයා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

081-2233604

 5

එන්.බී.ඒ.එල්.එම්. සමරසිංහ මිය.

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

081-2236762

 6

ඩබ්.එම්.ආර්.කේ.කේ.විජේසුන්දර මිය

සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

081-2224079

 7

සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ

081-2223603

8

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

081-2225581

 9

එච්.කේ .සාගරිකා දිල්හානි මිය

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

081-2239129

 10

වී.ජී.සී. නදීශා ගමගේ මිය

ගණකාධිකාරී

081-2239240

 12

එන්.බී.එච්.පී. රත්නායක මයා

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු

081-5626672

 11

ආර්.ඒ.අජිත් කුමාර මයා

පරිපාලන නිලධාරී

081-2224435

 12

එල්.සි.කරුණාතිලක මයා

 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලැසුම්)

 081-3995444

13 

බි.ජි.එන්.ප්‍රේමලාල් මයා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 081-2238240

 14

එන්.කේ.හේරත් මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 081-2224012

 15

ආර්.කේ.ජි.රත්නායක මයා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 081-2238230

 16

සහකාර අධ්‍යක්ෂ කුඩා ව්‍යාපාර

081-2229180

 17

සහකාර අධ්‍යක්ෂ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක

081-2222770

 18

දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛණඥ

081-2223757

 19

දිසත්‍රික් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්

081-2222829

 20

ප්‍රධාන මෝටර් රථ පරීක්ෂක

081-2237968

 21

සහකාර අධ්‍යක්ෂ පාරිභෝගික අධිකාරිය

081-7755455

 22

කාර්යභාර නිලධාරී මිනුම් ඒකක හා ප්‍රමිති සේවා

081-2239971

 23

දිස්ත්‍රික් ඉඩම් පරිහරණ කාර්යාලය

081-2238830

24

මැතිවරණ කාර්යාලය

081-2233187

 

News & Events