දිස්ත්‍රික් ලේකම්

ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී.ටී කරුණාරත්න මහතා

පුවත් සහ සිදුවීම්

නව රාත්‍රී සැමරුම් වැඩසටහන

  හින්දු භක්තිකයන්ගේ ආගමික උත්සවයක් ලෙස සලකන...

මහනුවර දිස්ත්‍රික් දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා තරඟාවලියේ ප්‍රතිඵල