දිස්ත්‍රික් ලේකම්

sir

චන්දන තෙන්නකෝන් මහතා

පුවත් සහ සිදුවීම්

මහනුවර නව දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති ලෙස චන්දන තෙන්නකෝන් මහතා වැඩ අරඹයි...

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දහ නව වැනි (නිදහසින් පසු) ද...

කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂාවීම පිළිබඳව උපදෙස්

  කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂාවීම පිළිබඳව ලබාදී ඇති...

මහනුවර දිස්ත්‍රික් දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා තරඟාවලියේ ප්‍රතිඵල