දිස්ත්‍රික් ලේකම්

ඩී.එම්.එන්.ජී.ජී.තිස්ස කරුණාරත්න මහතා

වැඩිදුර තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

බක්මහ දිව්රුම

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් බක්මහ දිව්රුම මත් ද්‍රව...

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්